Αγγλικά


Οι μαθητές μας αποκτούν υψηλά επίπεδα γνώσης και εφοδιάζονται, για να λειτουργούν και να εργάζονται, στην παγκόσμια κοινότητα.

 

Το πρόγραμμα Αγγλικών για παιδιά του Ascent ELL λειτουργεί με βάση δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες. Ο δεύτερος πυλώνας είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Γραπτού Λόγου και Λεξιλογίου.

Σκοπός μας είναι να εισάγουμε σταδιακά τα παιδιά στην γλώσσα αρχίζοντας το ταξίδι τους προς την γραφή, την ανάγνωση και την κατανόηση της γλώσσας. 

Στα μεγαλύτερα επίπεδα, τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα να χρησιμοποιούν την Αγγλική για να επιχειρηματολογούν και να παρουσιάζουν προτάσεις και λύσεις σε σύγχρονους προβληματισμούς. Σκοπός μας στο Ascent είναι, με το πέρας των σπουδών τους τα παιδιά να έχουν καλύψει όλα τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου και να είναι πλήρως λειτουργικοί χρήστες της γλώσσας.

Παράλληλα τα παιδιά προετοιμάζονται και αξιολογούνται με:

 • Διαγνωστικά τεστ, 
 • Εξετάσεις προσομοίωσης (mock), 
 • Τελικές εσωτερικές εξετάσεις ανά επίπεδο 
 • Εξωτερικές εξετάσεις μέσω του φορέα πιστοποίησης Cambridge Assessments (YLEKETPETFCECAECPE)

 

Πυλώνας 1: Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες.

Το ΚΕΠ είναι ένα έγγραφο το οποίο έχει συνταχθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και περιγράφει τι θα πρέπει να μπορεί να κάνει ο κάθε χρήστης της κάθε ξένης γλώσσας σε κάθε επίπεδο. Το ΚΕΠ ονομάζεται και το πλαίσιο του τι μπορώ να κάνω. Τα επίπεδα του ΚΕΠ είναι 6. Τα επίπεδα του πλαισίου σε σχέση με τα επίπεδα του Ascent είναι τα εξής: 

 1. Α1 – Level 1, Level 2, Level 3
 2. Α2 – Level 4, Level 5
 3. Β1 – Level 6
 4. Β2 – Level 7 (Lower)
 5. C1 – Level 8 (Advanced)
 6. C2 - Level 9 (Proficiency)

Πυλώνας 2: Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Γραπτού Λόγου και Λεξιλογίου.

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως κύριο σκοπό να εμβαθύνει στην εκμάθηση λεξιλογίου αλλά και στις τεχνικές γραπτού λόγου. Χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως:

 • oι νοητικοί χάρτες,
 • ο συσχετισμός εικόνας και λέξης, 
 • η παραγωγή προτάσεων, 
 • η σωστή χρήση του λεξικού και 
 • οι μνημονικές ασκήσεις

Το νέο λεξιλόγιο και η ανάπτυξη του λόγου γίνονται μέσω της τήρησης λεξιλογικού ημερολογίου το οποίο αναπτύχθηκε ως εργαλείο στο Ascent.