1. Νηπιακά προγράμματα (Pre-Junior, JuniorA, JuniorB)

 

Τα νηπιακά προγράμματα αφορούν τις τάξεις Pre-Junior, JuniorA και JuniorB.

Σκοπός των νηπιακών προγραμμάτων είναι η γνωριμία των μαθητών με την Αγγλική γλώσσα και την ολοκλήρωση του επιπέδου Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις γλώσσες.

Τα νηπιακά τμήματα λειτουργούν δύο φορές την εβδομάδα από μία ώρα και ένα τέταρτο τη φορά.

Η ροή της ύλης συμπεριλαμβάνει την αφήγηση ιστοριών και την ενσωμάτωση του διαγωνισμού ορθογραφίας του φροντιστηρίου στην καθημερινότητα των παιδιών. Επιπλέον με τις θεματικές ενότητες που καλύπτονται, ενθαρρύνεται η ανάγνωση βιβλίων και παραμυθιών στην Αγγλική και η διδασκαλία με τη μέθοδο του project (δυναμικό έργο).

Επίσης, η ροή της ύλης καθορίζεται με βάση το ΚΕΠ και οι καθημερινοί στόχοι του μαθήματος αναρτώνται  από την αρχή της χρονιάς στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης γνώσης. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παράδοση των μαθημάτων είναι σύγχρονο οπτικοαουστικό υλικό όπως για παράδειγμα ταινίες τραγούδια, το ίντερνετ και το λογισμικό για διαδραστικούς πίνακες των βιβλίων.

Η κάθε σειρά μαθημάτων είναι χωρισμένη σε τρίμηνα και οι μαθητές αξιολογούνται με τον διαμορφωτικό και τον αθροιστικό τρόπο αξιολόγησης.

Η επικοινωνιακή και διαθεματική μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε γίνεται με την προσέγγιση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, που είναι ο πλέον σύγχρονος τρόπος διδασκαλίας, και βασίζεται στα προφίλ των μαθητών μας.

Τα προφίλ των μαθητών προκύπτουν από τα τέστ VAK (VisualAuditoryKinesthetic),

MI (MultipleIntelligence), ThinkingStyletest, των ενδιαφερόντων και της ηλικίας τους.

 

2. Εφηβικά προγράμματα (SeniorA,B,C,D,E)

 

Αναπτύσσονται στις τάξεις της  SeniorA, SeniorB, SeniorC, SeniorD και SeniorE. Σκοπός είναι να φτάσουν οι μαθητές το επίπεδο B2.1 του ΚΕΠ. Τα μαθήματα για τα εφηβικά προγράμματα ξεκινούν τον Σεπτέμβριο, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και ολοκληρώνονται την 31η του Μαΐου.

Στις προαναφερθείσες τάξεις θέτονται τα θεμέλια και γίνεται η «οικοδόμηση» της αγγλικής γλώσσας  στο μυαλό του κάθε μαθητή ούτως ώστε να αποτελέσει εφόδιο για την μετέπειτα ζωή του.

Τα εφηβικά τμήματα λειτουργούν δύο φορές την εβδομάδα από δύο ώρες κάθε φορά.

Η ροή της ύλης συμπεριλαμβάνει την λογοτεχνία και την ενσωμάτωση του διαγωνισμού ορθογραφίας και ρητορικού λόγου του φροντιστηρίου στην καθημερινότητα των παιδιών. Επιπλέον με τις θεματικές ενότητες που καλύπτονται, ενθαρρύνεται η ανάγνωση βιβλίων στην Αγγλική και η διδασκαλία με τη μέθοδο του project (δυναμικό έργο).

Επίσης, η ροή της ύλης καθορίζεται με βάση το ΚΕΠ και οι καθημερινοί στόχοι του μαθήματος αναρτώνται  από την αρχή της χρονιάς στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης γνώσης. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παράδοση των μαθημάτων είναι σύγχρονο οπτικοαουστικό υλικό όπως για παράδειγμα ταινίες τραγούδια, το ίντερνετ και το λογισμικό για διαδραστικούς πίνακες των βιβλίων.

Η κάθε σειρά μαθημάτων είναι χωρισμένη σε τρίμηνα και οι μαθητές αξιολογούνται με τον διαμορφωτικό και τον αθροιστικό τρόπο αξιολόγησης.

Η επικοινωνιακή και διαθεματική μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε γίνεται με την προσέγγιση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, που είναι ο πλέον σύγχρονος τρόπος διδασκαλίας, και βασίζεται στα προφίλ των μαθητών μας.

Τα προφίλ των μαθητών προκύπτουν από τα τέστ VAK (VisualAuditoryKinesthetic), MI (MultipleIntelligence), ThinkingStyle, των ενδιαφερόντων και της ηλικίας των μαθητών μας

 

3. Προγράμματα Κοινωνικής Ευθύνης

 

Τα προγράμματα αυτά στηρίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες και άρα ενσωματώνουν την κοινή ύλη δύο τάξεων  Αγγλικών σε μία τάξη 11μηνης διάρκειας στα 2/3 της τιμής των δύο τάξεων ξεχωριστά.

Τα προγράμματα Κοινωνικής Ευθύνης ξεκινούν μετά την λήξη της σχολικής χρονιάς, τον Ιούνιο, και ολοκληρώνονται στις 31 Μαΐου ή λίγο πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Για την δημιουργία τμήματος Κοινωνικής Ευθύνης απαιτούνται τουλάχιστον 8 εγγραφές.